ระบุคณะ :
ที่ ระดับ โครงการ สภา สกอ. กพ. ก.ค.ศ. สภาวิชาชีพ อื่นๆ
26 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
27 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
28 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555
29 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556
30 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556
31 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556
32 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
33 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
34 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
35 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

Total 88 Record : 9 Page :