ระบุคณะ :
ที่ ระดับ โครงการ สภา สกอ. กพ. ก.ค.ศ. สภาวิชาชีพ อื่นๆ
76 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
77 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศิลปกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
78 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
79 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
80 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
81 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
82 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
83 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
84 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
85 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

Total 88 Record : 9 Page :