ระบุคณะ :
ที่ ระดับ โครงการ สภา สกอ. กพ. ก.ค.ศ. สภาวิชาชีพ อื่นๆ
126 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553
127 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553
128 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
129 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
130 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
131 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
132 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
133 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
134 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
135 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

Total 88 Record : 9 Page :