ระบุคณะ :
ที่ ระดับ โครงการ สภา สกอ. กพ. ก.ค.ศ. สภาวิชาชีพ อื่นๆ
1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557
4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
5 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
6 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
7 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
8 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
9 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
10 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

Total 40 Record : 4 Page :