ที่ ชื่อเอกสาร วันที่ Upload
1 ปฎิทินการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร สำหรับการเปิดรับนักศึกษาปี 2562 2017-10-10
2 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 2017-10-04
3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 2017-06-09
4 คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ 2017-03-21
5 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ชั่วโมงปฏิบัติ 2016-12-20
6 http://61.19.76.132/oraclews/web-60/Web-Portal 2016-12-16
7 Templateและผลงานอาจารย์ประจำหลักสูตรล่าสุด 2016-11-10
8 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 2016-11-10
9 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัญฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 2016-11-10
10 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 2016-11-10
11 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 2016-11-04
12 (ร่าง) มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) 2016-11-04
13 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท 2016-11-04
14 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก 2016-11-04
15 แบบสรุปข้อมูลนำเสนอหลักสูตร 2016-11-04
16 ระบบและกลไกการจัดพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร_ฉบับปรับปรุง_ 2016-11-03
17 แนวปฏิบัติการเสนอปิดหลักสูตร 2016-11-03
18 แบบฟอร์มปิดหลักสูตร (ปรับปรุง) 2016-11-03
19 ฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรสมอ.08 (ปรับปรุง) 2016-11-03
20 นโยบายทางวิชาการและวิจัย กรอบการพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร 2016-11-01
21 การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ2) 2016-10-23
22 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 2016-10-11
23 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๒ 2016-10-09
24 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 2016-10-03
25 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 2016-09-25

Total 25 Record : 1 Page :
1