ที่ ชื่อเอกสาร วันที่ Upload
1 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 2017-06-09
2 คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ 2017-03-21
3 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ชั่วโมงปฏิบัติ 2016-12-20
4 http://61.19.76.132/oraclews/web-60/Web-Portal 2016-12-16
5 Templateและผลงานอาจารย์ประจำหลักสูตรล่าสุด 2016-11-10
6 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 2016-11-10
7 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัญฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 2016-11-10
8 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 2016-11-10
9 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 2016-11-04
10 (ร่าง) มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) 2016-11-04
11 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท 2016-11-04
12 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก 2016-11-04
13 แบบสรุปข้อมูลนำเสนอหลักสูตร 2016-11-04
14 ระบบและกลไกการจัดพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร_ฉบับปรับปรุง_ 2016-11-03
15 แนวปฏิบัติการเสนอปิดหลักสูตร 2016-11-03
16 แบบฟอร์มปิดหลักสูตร (ปรับปรุง) 2016-11-03
17 ฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรสมอ.08 (ปรับปรุง) 2016-11-03
18 นโยบายทางวิชาการและวิจัย กรอบการพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร 2016-11-01
19 การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ2) 2016-10-23
20 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 2016-10-11
21 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๒ 2016-10-09
22 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 2016-10-03
23 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 2016-09-25

Total 23 Record : 1 Page :
1