ที่ วาระ ประเด็น #
1 สืบเนื่อง ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องวาระที่ ๓.๑ รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนของวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
2 สืบเนื่อง ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๒ รายงานผลการดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ ๒
3 สืบเนื่อง ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๓ การขออนุมัติซื้อรถยนต์ เกินราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณกำหนด
4 สืบเนื่อง ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงาน (ร่าง) แผนพัฒนาวิชาการ (Academic plan)
5 สืบเนื่อง ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง วาระ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6 สืบเนื่อง ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.2 แผนปฏิบัติการการพัฒนาคณาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7 สืบเนื่อง ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ 3.1 ขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8 สืบเนื่อง ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบ 4.1.7 พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์
9 สืบเนื่อง ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 18/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นระดับคณะ
10 สืบเนื่อง ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.2 การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2559 - 2574
11 เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๓.๑ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวาชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
12 เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๓.๒ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร
13 เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๓.๓ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
14 เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๓.๔ ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อปรับปรุงอาคารวิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ
15 เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๓.๑ พิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบ วาระที่ ๓.๑.๒ ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑) ระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๓ คน จำแนกเป็น (๑) ปริญญาตรี ๔ ปี ๔๓ คน (๒) ปริญญาตรี ๕ ปี ๒ คน ๒) ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๘ คน จำแนกเป็น (๑) ปริญญาโท ๗ คน (๒) ปริญญาเอก ๑ คน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๓ คน
16 เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๓.๑ พิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบ วาระที่ ๓.๑.๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
17 เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๓.๑ พิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบ วาระที่ ๓.๑.๔ ขออนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ คน
18 เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๓.๑ พิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบ วาระที่ ๓.๑.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่าง
19 เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๓.๑ พิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบ วาระที่ ๓.๑.๖ ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจ้างออกแบบ Master Plan และออกแบบอาคาร รายการ งบประมาณ ค่าจ้างออกแบบ รวมทั้งสิ้น - ๑๖,๔๔๙,๖๐๐ ๑. Master Plan - ๗,๖๔๙,๖๐๐ ๒. อาคารเรียนรวมและอำนวยการนักศึกษา ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๓ อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐
20 เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๓.๑ พิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบ วาระที่ ๓.๑.๗ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
21 เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๓.๑ พิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบ วาระที่ ๓.๑.๘ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
22 เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๓.๑ พิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบ วาระที่ ๓.๑.๙ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย การกำหนดภาระงาน ทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
23 เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๓.๑ พิจารณาเชิงนโยบาย วาระที่ ๓.๒.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
24 เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๓.๑ พิจารณาเชิงนโยบาย วาระที่ ๓.๒.๒ การดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ (MOU)
25 เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๓.๑ พิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบ วาระที่ ๓.๑.๒ ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘